Veratechs miljöpolicy


Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.

Vi tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders IT-verksamheter. Som en konsekvens av att administrativa flöden effektiviseras ser vi att pappersförbrukningen minskar när mer kommunikation blir elektronisk med minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd.

Pappersförbrukningen minskar när mer kommunikation blir elektroniskDenna miljöpolicy utgör grunden för vårt miljöarbete.

Miljöaspekter

Vi anser följande områden viktiga ur miljösynpunkt:

Återvinning Vår verksamhet är av kontorskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronikskrot och batterier. Vi strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Inköp Vid inköp försöker vi i första hand välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

Energi Vi arbetar såväl för att minska energiförbrukningen som för att den energi som används ska vara miljömärkt. Vi väljer enbart elleverantörer som uppfyller våra krav om användning av förnyelsebar el.

Leverantörer Vi ska, förutom att väga in miljö vid val av leverantörer, verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.

Kemikalier I den mängd kemikalier används ska de vara godkända och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

Resor Vid resor i tjänst överväger vi alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg, att åka kollektivt istället för egen bil samt användande av alternativ till resor såsom videokonferenser.

Miljömål och egenkontroll Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre. Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna.

Vi arbetar fortlöpande med att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan.

Vi höjer ribban lite mer för varje år som går!